Ứng Dụng

Không có phần mềm, phần cứng sẽ trở nên vô dụng. Vì vậy nên tui tạo mục này để chia sẻ những ứng dụng & phần mềm hay ho…